2021. január 27.
Nyereményjáték szabályzat
Az FTC Jégkorong Facebook oldalon elérhető 2024 februári nyereményjáték szabályzata.

2024. februári FTC Jégkorong nyereményjáték szabályzat

1. A Játék szervezője
A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója: FTC Icehockey Kft., 1091, Budapest, Üllői út 129. (a továbbiakban: ”Szervező”, „Lebonyolító”).

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook-profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött, magyar állampolgársággal rendelkező, cselekvőképes természetes személyek (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehetnek részt, akik a 2024. február 16-án 18:30-tól a budapesti Tüskecsarnokban megrendezésre kerülő FTC-Telekom - Gyergyói HK férfi jégkorong Erste Liga alapszakasz mérkőzésre teljes alakos farsangi jelmezben érkeznek, és a róluk a helyszínen készült fényképfelvétel feltöltésre kerül az „FTC Jégkorong” Facebook oldalon vagy a „fradihoki” Instagram oldal („Rajongói oldal”) felületén elhelyezett posztba („Poszt”), és elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárulnak a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook-regisztráció során megadott – személyes adataiknak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A Játékból ki vannak zárva az FTC Icehockey Kft. dolgozói és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook-profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook-profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook-profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A Játék menete

A játék 2024. február 17. 12:00-tól 2024. február 24. 16:00-ig tart.

3.1 Nyertes Pályázatok, Nyeremények: A játékosoknak a Rajongói oldalakra feltöltött farsangi jelmezes fényképek alatt kell lájkokat gyűjteniük a saját magukat ábrázoló fénykép alá.

3.2. A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db nyertes Pályázatot sorsol ki, a három győztes pályázat a sorrendben három legtöbb lájkot gyűjtött, a Rajongói oldalakon február 17-én Posztban elhelyezett farsangi jelmezes fénykép alapján kerül meghatározásra. A győztes fényképeket az FTC-Telekom - DEAC férfi jégkorong Erste Liga mérkőzés első szünetében tesszük közzé a Tüskecsarnok kivetítőjén a 2024. február 28-ai mérkőzésen, a győztesek a helyszínen jelentkezhetnek a helyszíni műsorközlőnél a nyereményekért, és a fényképek alapján kerülnek beazonosításra. Amennyiben a pályázók nem tudnak jelen lenni a február 28-ai mérkőzésen, de jogosultak lennének a nyeremény átvételére, ezzel kapcsolatban felvehetik a kapcsolatot az FTC-Telekom Jégkorong Szakosztállyal az FTC Jégkorong Facebook oldalnak küldött privát üzenet formájában. Amennyiben 2024. március 3. vasárnap éjfélig a nyeremények jogos tulajdonosai nem veszik át nyereményüket, vagy jelentkeznek privát üzenetben, az érintett nyeremények nem kerülnek kiosztásra.

3.3. Nyeremény:

A legtöbb lájkot gyűjtött fényképen szereplő jelmez tulajdonosa FTC-Telekom Jégkorong meccsmezt kap ajándékba. A második legtöbb lájkot gyűjtött fényképen szereplő jelmez tulajdonosa páros VIP belépőjegyeket kap az FTC-Telekom felnőtt férfi jégkorongcsapatának minden hazai Erste Liga-negyeddöntős mérkőzésére, a negyeddöntő menetrendje, és a pontos ellenfél az alapszakasz lezárulta után derül majd ki, a nyereménnyel kapcsolatban a helyszínen vagy a Facebookon egyeztet a Szervező a nyertessel. A harmadik legtöbb lájkot gyűjtött fényképen szereplő jelmez tulajdonosa FTC ajándékcsomagot vehet át, legalább 10.000 forint értékben.

3.4. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása: a Nyereményjáték lezárulta után a három legtöbb lájkot gyűjtött fényképen szereplő farsangi jelmezek tulajdonosai válnak jogosulttá a nyeremények átvételére. A győztes fényképeket az FTC-Telekom - DEAC férfi jégkorong Erste Liga mérkőzés első szünetében tesszük közzé a Tüskecsarnok kivetítőjén a 2024. február 28-ai mérkőzésen, a győztesek a helyszínen jelentkezhetnek a helyszíni műsorközlőnél a nyereményekért, és a fényképek alapján kerülnek beazonosításra. Amennyiben a pályázók nem tudnak jelen lenni a február 28-ai mérkőzésen, de jogosultak lennének a nyeremény átvételére, ezzel kapcsolatban felvehetik a kapcsolatot az FTC-Telekom Jégkorong Szakosztállyal az FTC Jégkorong Facebook oldalnak küldött privát üzenet formájában, ebben az esetben az átadás a megbeszéltek szerint zajlik. Amennyiben 2024. március 3. vasárnap éjfélig a nyeremények jogos tulajdonosai nem veszik át nyereményüket, vagy jelentkeznek privát üzenetben, az érintett nyeremények nem kerülnek kiosztásra. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

4. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje; a nyertesek nevét és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Játékos részvételével elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését.

4.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL-támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

5.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése (lájkolás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5.5. Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

5.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2024. február 12.

FTC Icehockey Kft.

Szervező

close
Facebook Youtube Instagram TikTok
Viber Spotify Linkedin